42541

Regulamin #źródłosiły

REGULAMIN KONKURSU #Źródłosiły

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu o nazwie #Źródłosiły (zwanego dalej "Konkursem") i fundatorem nagrody jest jest spółka Bodyflow sp. z o.o. , zarejestrowana:
UL. ZACISZE 16, 65-775 ZIELONA GÓRA. NIP: 9731019987

1. Konkurs przeprowadzony zostanie na platformie bodyflow.online serwisu internetowego administrowanego przez Organizatora pod adresem www.bodyflow.online od dnia 1.06.2020 r. Od godziny 0:01 do dnia 30.06.2020 r do godziny 23:59.

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

Konkurs trwa od dnia 1.06.2020 r. Od godziny 0:01 do dnia 30.06.2020 r do godziny 23:59.

1. Konkurs trwa od dnia 1.06.2020 r. Od godziny 0:01 do dnia 30.06.2020 r do godziny 23:59.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zdobyć odznakę #źródłosiły odpowiadając na pytania konkursowe, dostępne codziennie w 5 dniowym wyzwaniu #Źródłosiły na platformie www.bodyflow.online .

2. Jeden uczestnik może brać udział tylko z jednego konta na platformie www.bodyflow.online

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

Osoby biorące udział w konkursie mają za zadanie:
ukończyć kurs “BODYFLOW CHALLENGE” i poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania w nim zawarte.

Etap pierwszy trwa od 1.06.2020 roku do 30.06.2020 roku.

Etap pierwszy trwa od 1.06.2020 roku do 30.06.2020 roku.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, spośród osób, które spełniają warunki określone w § 3.1 i § 3.2 Regulaminu.

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Kamil Dunowski, Bartłomiej Bolechowski, Piotr Porowski, Maciej Jutrzenka. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody poprzez wiadomość opublikowaną na profilu https://www.facebook.com/bodyflow/ .

2. Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez zwycięzcę w wiadomości do organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych (np. adresu e-mail) oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 5. Nagrody.

Nagrodą w konkursie są:
Nagroda nr 1 - Kurs “Bodyflow Premium Founder”, odważnik kettlebell, rashguarda treningowa.

Nagroda nr 2 - Kurs “Bodyflow Start” + odważnik kettlebell dla jednej kobiety i jednego mężczyzny

Nagroda nr 3 - 5 x Kurs “Bodyflow Start”

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamację dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Bodyflow sp. z o.o. UL. ZACISZE 16, 65-775 ZIELONA GÓRA w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia i opublikowania zwycięzcy.

2. Reklamacja przesłana po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane zgodnie z polityką prywatności platformy www.boyflow.online , szczegóły: https://bodyflow.online/polityka-prywatnosci/

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie organizatora pod linkiem https://bodyflow.online/regulamin/

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.